Steering Committee

Chairpersons: Yinbiao Shu Jessica J. Bian

Members: Xiaoxin Zhou, Jianchao Zheng, Yusheng Xue, Yixin Yu, Qingquan Chen, Licheng Li, Shijie Cheng, Jianbo Guo, Xifan Wang, Weijiang Chen, An Luo, Guangfu Tang, Chengshan Wang, Hong Rao, Yonghua Song, Saifur Rahman, Gang Wang, Ping Qian

Advisory Committee

Chairpersons: Xiaoxin Zhou

Members: Zhaohong Bie, Tianshu Bi, Jian Li, Yijia Cao, Xiangjun Zeng, Houhe Chen, Lijian Ding, Yang Fu, Chongqing Kang, Xidong Liang, Huadong Sun, Yutian Liu, Ping Ju, Gang Mu, Weisheng Wang, Qiang Guo, Xiaoping Zhang, Furong Li

Technical Committee

Chairpersons: Lei Ding

Vice-Chairpersons:Vladimir Terzija, Shiyao Qin

Members: Jiabing Hu, Zhikang Shuai, Xiaoxing Zhang, Chao Lu, Yi Ding, Shouxiang Wang, Ying Huang, Yijie Wang, Haitao Hu, Yong Li, Tao Jiang, Chen Shen, Guobing Song, Miao Zhu, Xingyi Huang, Feng Gao, Chun Liu, Wei Yao, Gengfeng Li, Lipeng Zhu, Bin Wang, Hui Hou, Ming Yang, Haoran Zhao, Yuanyuan Sun, Janusz Bialek, Alfredo Vaccaro

Organizing Committee

Chairpersons: Jianjun Zhao

Vice-Chairpersons: Xueliang Li, Hua Ye

Members: Min Liu, Kaiqi Sun, Dongxin He, Chunli Wang, Weiyu Bao, Quanrui Hao, Zhengshuo Li, Jian Chen, Hongshun Liu, Zhaoyang Jin, Qianying Mou, Peng Li, Zongshuai Jin, Runjia Sun, Zheng Dong, Guanzhong Wang, Deliang Chen, Yahui Li, Fang Shi, Yibao Jiang, Fang Peng, Yanhua Liu , Yongliang Liang, Zhijun Wang, Xiaohan Shi, Fuqiang Ren, Peng Wang, Rui Ma

Important Dates:

 • May 5,2023
  June 15,2023

  Submission of full paper
 • July 20,2023
  Notification of acceptance
 • August 5,2023
  Final paper submission
 • September 21-22, 2023
  Conference dates

Hosted by:

Co-hosted by:

Supported by:

Media Support: